PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tham mưu cho Ban tổng giám đốc các chiến lược/phương án phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kiểm soát hoạt động kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty cũng như nâng […]

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VS (VSGROUP INVEST)

Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý tất cả các mảng kinh doanh của tập đoàn bao gồm các công ty thành viên Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh xuống đội ngũ mình quản lý; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện một cách hiệu quả để đạt mục tiêu. […]

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CẢNH QUAN VSETNATURE

Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch phát triển cây kiểng, cảnh quan, hồ thủy sinh….., trình Tổng Giám Đốc phê duyệt. Tổ chức triển khai kế hoạch phát triển cây kiểng, cảnh quan, hồ thủy sinh đã được duyệt. Lập kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách định […]

GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA

Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Điều hành, triển khai công tác thi công, xây lắp các công trình, dự án Xây dựng chiến lược kế hoạch thực hiện công việc của công ty. Xây dựng quy trình, quy chế hoạt động; xây dựng chính sách của công ty. Đưa ra phương án, […]